Ex-okolje

Osnovni pojmi o protieksplozijski zaščiti

Vnetljivi plini, pare in prah lahko skupaj s kisikom ustvarjajo eksplozivno zmes. Če se takšna zmes vžge, pride do eksplozije, ki lahko povzroči poškodbe ljudi in opreme.

Do eksplozije pa pride le v primeru, če so istočasno izpolnjeni naslednji pogoji:

 • vnetljive substance (plin, para, meglica ali prah) v primerni koncentraciji in razporeditvi,
 • kisik (iz zraka),
 • vir vžiga.

Principi protiekspolzijske zaščite upoštevajo sledeč vrstni red ukrepov:

 • ukrepi za preprečitev nastanka eksplozivne atmosfere,
 • ukrepi za preprečitev vžiga eksplozivne atmosfere,
 • ukrepi za omejitev učinkov eksplozije na varno raven.

Tako ločimo:

 • primarno protieksplozijsko zaščito:
  vsi ukrepi za preprečitev nastanka eksplozivne atmosfere,
 • sekundarno protieksplozijsko zaščito:
  vsi ukrepi za omejitev učinkov eksplozije na neznatno raven

Razvrstitev con

Nevarna področja razvrstimo v cone glede na sestavo in prisotnost eksplozivne atmosfere. To zahteva izbiro ustrezne opreme in električne instalacije.

Plini, pare in meglice

Prah

 

Prisotnost eksplozivne atmosfere

cona 0

kategorija 1G

cona 20

kategorija 1D

trajna, dolgotrajna

cona 1

kategorija 2G

cona 21

kategorija 2D

občasna

cona 2

kategorija 3G

cona 22

kategorija 3D

redka ali kratkočasna

G - gas (plin)
D - dust (prah)

Temperaturni razredi

Vžigna temperatura je najnižja temperatura površine na kateri se eksplozivna zmes vžge. Vnetljive pare in pline se lahko razporedi v temperaturne razrede glede na njihovo vžigno temperaturo. Največja površinska temperatura opreme mora biti vedno nižja od vžigne temperature plina ali pare, v kateri se nahaja. Razpored temperaturnih razredov po IEC:

Temperaturni razred IEC/ENNEC 505-10

Najvišja dovoljena površinska temperatura opreme [C°]

Vžigna temperatura gorljivih snovi [C°]

Temperaturni razred NEC 500-3CEC 18-052

T1

450

> 450

T1

T2

300

> 300 <= 450

T2

 

280

> 280 <= 300

T2A

 

260

> 260 <= 280

T2B

 

230

> 230 <= 260

T2C

 

215

> 215 <= 230

T2D

T3

200

> 200 <= 300

T3

 

180

> 180 <= 200

T3A

 

165

> 165 <= 180

T3B

 

160

> 160 <= 165

T3C

T4

135

> 135 <= 200

T4

 

120

> 120 <= 135

T4A

T5

100

> 100 <= 135

T5

T6

85

> 85 <= 100

T6

Področja uporabe

Eksplozijsko zaščitena električna oprema je razdeljena v dve skupini glede na to, kje se bo uporabljala:

 • Skupina I: električna oprema za podzemne rudnike (nimamo v programu)
 • Skupina II: električna oprema za ostala nevarna okolja
Električna oprema skupine II je nadalje razdeljena v podskupine II A, II B in II C,glede na eksplozijsko skupino atmosfere, v katero bo vgrajena. Oprema skupine II C je primerna za uporabo v najbolj nevarnih atmosferah.

 

 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

I

metan

         

II A

aceton

etan

etil acetat

amoniak

benzen (čisti)

ocetna kislina

ogljikov monoksid

metan

metanol

propan

toluol

etilni alkohol

i-amilacetat

n-butan

n-butilni alkohol$

bencin

dieselsko gorivo

letalsko gorivo

kurilno olje

n-hexan

acetaldehyd

etil eter

   

II B

mestni plin

etilen

       

II C

vodik

acetilen

       

Povezave:

STAHL BEKA associates Ecom instruments EGE ELMESS Thermosystemtechnik Klöpper therm
Nazaj