Posodobitev sekundarne opreme za vodenje in zaščito v razdelilno transformatorski postaji RTP 400/110 kV Krško

07.04.2014

Podjetje ELES je v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško (NEK) investiralo v izgradnjo nove razdelilno transformatorske postaje (RTP) 400/110 kV Krško, ki predstavlja eno najpomembnejših razdelilnih transformatorskih postaj v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

Namen izgradnje je izboljšanje zanesljivosti povezave NEK s slovenskim elektroenergetskim sistemom in v izbojšanju napajanja odjemalcev iz dolenjskega in posavskega bazena.

V okviru projekta dogradnje stikališča Sekundarna oprema za vodenje in zaščito RTPRTP Krško je podjetje Kolektor IGIN izvedlo dobavo in montažo najsodobnejše sekundarne opreme vključno z vsemi tovarniškimi preizkusi (FAT), parametriranjem opreme, preizkusi na objektu (SAT), spuščanjem v pogon in izdelavo dokazila o zanesljivosti. Sekundarna oprema v tem primeru obsega vso opremo vodenja in zaščite transformatorskih in daljnovodnih polj,  veznih polj in zbiralk na 400 in 110 kV nivoju vključno s potrebno opremo za komunikacije, števčne meritve in lokatorje napak.
Z vsem navedenim so bili izpolnjeni pogoji za vključitev novega daljnovoda 400 kV, NEK – RTP 400/110 kV Beričevo pri Ljubljani.

Prvotno je bilo predvideno, da se bodo dela izvajala fazno z zaključkom v letu 2016. Zaradi spremenjenih razmer v sistemu in naročnikove zahteve po hitrejšem zaključku del je podjetje Kolekor IGIN uspelo opraviti vse zahtevane naloge in uspešno spraviti objekt v obratovanje že v letu 2013, ko je bil tudi aktiviran daljnovod 400 kV med NEK  in RTP Beričevo pri Ljubljani, kar se je izkazalo kot zelo koristno v primeru katastrofalnega žledenja v Sloveniji, v začetku leta 2014.

Nekatere aktivnosti zaradi naknadno ugotovljenih potreb, vezanih na objekt, potekajo še v letu 2014 in bodo do sredine leta tudi zaključene.

Nazaj | Arhiv