Vzdrževanje I.S.1 (1. del)

Vsako električno napravo, ki jo vgradimo v eksplozijsko ogroženi prostor, moramo tudi ustrezno vzdrževati. Pri tem nam lahko pomagajo zakonska določila, pravilniki, standardi in tudi navodila proizvajalcev. Ker je področje dislociranih enot I.S.1 proizvajalca Stahl dovolj specifično, vam v prvem delu predstavljamo pregled zakonodaje, ki jo je potrebno upoštevati, dodani pa so še konkretni primeri vzdrževanja pri sistemu oz. ohišju I.S.1. V drugem delu, ki bo objavljen v naslednji številki Informatorja bomo podrobneje spregovorili o vzdrževanju posameznih enot.

Vili Granda, tehnično svetovanje, Elsing Inženiring, d. o. o.

O vzdrževanju v Ex-okolju

Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo je pri nas začel veljati Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur.list RS št.: 102/2000, 91/2002, 16/2008 in 91/2008). Ta v svojem 22. členu definira tudi področje vzdrževanja:

Upoštevajoč točko 2.5 Priloge XIII (»Sprejeti je treba vse ukrepe, da so delovno mesto, oprema in vse pripadajoče povezovalne priprave, ki so na voljo delavcem, načrtovani, izdelani, sestavljeni in vgrajeni ter se vzdržujejo in uporabljajo tako, da je čim manjše tveganje eksplozije. Če pa vseeno pride do eksplozije, omogočajo nadzorovanje in omejevanje eksplozije na delovnem mestu ali opremi. Za taka delovna mesta je treba sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjševanje tveganj za delavce zaradi fizikalnih učinkov eksplozije«), je treba pri vzdrževanju opreme upoštevati dokumente iz 3.točke Priloge XV (standard SIST EN 60079-17:1998 – Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere – 17.del: Pregled in vzdrževanje električnih inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih (razen v rudnikih) – IEC 60079-17/1996).

Delodajalec mora imeti napisan postopek vzdrževanja opreme in voditi evidenco vzdrževanja opreme. V evidenci vzdrževanja morajo biti tudi potrdila o ustreznosti po popravilu iz 23. člena tega pravilnika. Vzdrževanje lahko opravljajo le za to usposobljene službe oziroma izvajalci.

Delodajalec mora pridobiti certifikat o skladnosti vzdrževanja opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih objekta v časovnem razdobju:

a) 5 let, če ima pri organu za ugotavljanje skladnosti iz 30.člena registrirano odgovorno osebo za vzdrževanje in ima ali svojo usposobljeno službo vzdrževanja oziroma vzdrževanje pogodbeno urejeno z usposobljenim izvajalcem za vzdrževanje;

b) 1 leto, če nima pri organu za ugotavljanje skladnosti registrirane usposobljene odgovorne osebe za vzdrževanje. Certifikat o skladnosti vzdrževanja opreme izda organ za ugotavljanje skladnosti iz 30.člena tega pravilnika (SIQ).

Postopek vzdrževanja opreme

Oblika, naziv ali vsebina postopka vzdrževanja opreme ni povsem natančno določena. Kljub vsemu pa iz narave dela in iz zahtev sledijo okvirne sestavine, kjer predlagamo, da upoštevate naslednja dejstva:

 • napisan postopek naj ima standardni naziv in obliko (npr.: DELOVNO NAVODILO: POSTOPKI VZDRŽEVANJA EX-OPREME),
 • v njem opredelite namen, področje in obseg uporabe, odgovornost in zadolžitve zaposlenih,
 • na kratko definirajte najbolj važne izraze,
 • določite vrste pregledov in njihovo izvajanje (pri periodičnih pregledih določite enotni rok, npr.: 1 leto, izjeme opredelite posebej – vendar ne več kot 3 leta, ker je to zakonska omejitev!),
 • določite potrebno dokumentacijo pri vzdrževanju Ex-naprav,
 • opredelite dodatne specifične postopke pri določenih vrstah Ex-zaščite, ki se v vašem podjetju najpogosteje uporabljajo, npr.: Ex e – povečana varnost,
 • določite odgovorne osebe za izvajanje dela in arhiviranje dokumentacije.

Evidenca vzdrževanja opreme

V postopkih vzdrževanja je treba vzpostaviti sistem dokumentacije, iz katere boste lahko v vsakem trenutku pridobili kronologijo vzdrževanja.

Osnovo te dokumentacije naj predstavlja popis Ex-naprav (v določenem sektorju, obratu, stavbi ipd.), ki mora vsebovati vsaj:

 • zaporedno številko naprave,
 • ime Ex-naprave oz. Ex-opreme,
 • proizvajalca naprave,
 • vrsto Ex-zaščite (lahko tudi cono, v kateri je naprava vgrajena),
 • pooblaščeno institucijo in številko certifikata (za naprave kategorije 1 in 2),
 • podatke o izdajatelju izjave o skladnosti (za naprave kategorije 1, 2 in 3),
 • mesto montaže.

V osnovne popise Ex-opreme je smiselno dodati še:

 • potrebno vrsto pregledov,
 • časovni termin periodičnih pregledov,
 • odgovorne osebe za pregled,
 • vrsto delovnega naloga.

Za izvajanje periodičnih aktivnosti je smiselno pripraviti posebne predloge (izvlečke), v katerih so popisi opreme organizirani po posameznih tehnoloških ali organizacijskih sklopih oziroma odgovornih osebah.

S primerno evidenco Ex-naprav si lahko torej v veliki meri pomagamo pri njihovem vzdrževanju, saj na to osnovo nadgradimo tudi celotno evidenco vzdrževanja, ki je nujno potrebna za vse električne naprave, ki so vgrajene v Ex-okolju.

Pridobitev certifikata o skladnosti vzdrževanja opreme

Pooblaščena inštitucija za izdajo certifikata v Sloveniji je SIQ iz Ljubljane. K vlogi za pridobitev certifikata je potrebno poleg že navedene dokumentacije (postopek vzdrževanja opreme, seznam Ex-naprav) dodati še naslednje:

 • ime odgovorne osebe za vzdrževanje,
 • spisek oseb v službi vzdrževanja, ki izvaja vzdrževanje Ex-naprav (opozorilo: vsi vzdrževalci morajo imeti opravljeno začetno usposabljanje in nato tudi redno periodično usposabljanje za delo v Ex-okolju, kot je določeno v 29. členu Pravilnika),
 • certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme oziroma dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo tega ugotavljanja skladnosti.

Vzdrževanje I.S.1

V osnovi se lahko glede zasnove sistema vprašamo, kakšno vzdrževanje sistem sploh potrebuje. V navodilih proizvajalca bomo namreč zasledili podatek, da moduli vzdrževanja ne potrebujejo (glede na njihovo sestavo tudi kakršnokoli popravilo ni smiselno, ampak je potrebno v primeru okvare modul zamenjati). Toda sistem I.S.1 niso samo posamezni moduli, ampak gre pri tem tudi za kontrolo povezav, delovanja posameznih priključenih porabnikov, način vgradnje sistema (ohišja), opravljene povezave (sponke, uvodnice) itd.
Torej lahko hitro dobimo dogovor na gornje vprašanje: sistem potrebuje vzdrževanje, posamezni moduli pa ne.

Kakšna vrsta zaščite (slika 1) je sploh definirana pri sistemu I.S.1, ki je vgrajen v coni 1 (v ohišju iz nerjavnega jekla)?

Ex-zaščita:

Vrste protieksplozijske zaščite:

II 2G Ex ed ib[ia] IIC T4

ed ib[ia]

Prva črka pri protieksplozijski zaščiti pomeni nosilno obliko zaščite, ki je vezana na ohišje proizvoda oz. na njegov najbolj vitalni del, naslednja črka (oz. naslednje črke) pa nam pove, katere vrste protieksplozijske zaščite so uporabljene za elemente v notranjosti proizvoda oz. se nanašajo na njegove manj vitalne sestavne dele:

 • Ex e – povečana varnost – ohišje (tudi napajanje 24 VDC ali 230 VAC),
 • Ex d – neprodrini okrov – CPM (napajalna in CPU) enota,
 • Ex i – lastna varnost – moduli, povezave med moduli.

V nadaljevanju bomo torej pogledali, katera vzdrževalna dela, preglede in posege moramo oz. lahko opravimo pri vgrajenih sistemih I.S.1.

Slika 1 – Napisna ploščica

Slika 1 – Napisna ploščica

Ohišje (Ex e) z vgrajenimi moduli

Pri vzdrževalnih pregledih svetujemo, da po prvem pregledu sledi naslednji podrobni vzdrževalni pregled po približno 500 urah obratovanja (kadar sistem ne obratuje stalno, priporočamo prvi podrobni pregled najkasneje v prvem letu delovanja), nadaljnje vzdrževanje pa prilagodimo ciklusu drugih vzdrževalnih pregledov. Za vizualne preglede priporočamo rok treh mesecev, za kontrolne preglede pol leta, podrobne preglede pa enkrat letno. Seveda takrat, ko opravimo podrobni ali kontrolni pregled, znotraj tega opravimo tudi že vizualni pregled, tako da pregledov ni potrebno podvajati.

Slika 2 - Ohišje z vgrajenimi moduli I.S.1

Slika 2 - Ohišje z vgrajenimi moduli I.S.1

Vizualni pregled

Vizualni pregled lahko opravimo znotraj rednih vzdrževalnih del med delovanjem:

 • Preverimo, ali ohišje v tej zaščiti ustreza razvrstitvi Ex-prostora glede na cono ogroženosti (ali se je morda cona spremenila).
 • Pregledamo, ali so vidne poškodbe na ohišju (npr: večje odrgnine, nepokrite luknje), posebno pozornost posvetimo uvodnicam.
 • Preverimo, ali dovodni kabli ustrezajo Ex-zaščiti oz. ali so kakorkoli poškodovani, ali je njihov uvod v ohišje dovolj zatesnjen.
 • Preskusimo, ali je fizična učvrstitev ohišja zanesljiva.
 • Ohišje odpremo in preverimo tudi notranje elemente (predvsem stanje LED-diod).
 • Preverimo ali so morda bile na ohišju narejene spremembe, ki niso zavedene v evidenci vzdrževanja.

Opozorilo: V kolikor odkrijemo spremembe, ki niso zavedene oz. ki vplivajo na protieksplozijsko zaščito, moramo nemudoma ukrepati in nastale nepravilnosti odpraviti!

Kontrolni pregled

Kontrolni pregled lahko opravimo znotraj rednih vzdrževalnih del med delovanjem:

 • Vse aktivnosti kot pri vizualnem pregledu.
 • Preverimo tudi ostale podatke z napisne ploščice, ali ustrezajo Ex-okolju, v katerem je ohišje nameščeno.
 • Preverimo pritrjenost vijakov in uvodnic, njihove nasede in tesnila.
 • Ohišje odpremo in preverimo tudi notranje elemente (predvsem učvrstitev konektorjev, sponk).

Podrobni pregled

Podrobni pregled opravimo po posebnem nalogu odgovorne osebe. Predlagamo, da ga združite z ostalimi vzdrževalnimi pregledi, kadar sistem ne deluje, čeprav ga lahko opravimo tudi med delovanjem sistema.

 • Vse aktivnosti iz vizualnega in kontrolnega pregleda.
 • Odpremo ohišje, preverimo učvrstitev kabelskih priključkov na sponkah (opozorilo: napajanje sistema je v zaščiti Ex e – kontrola ali zamenjava le med zaustavitvijo sistema: podrobnejši pregled po posameznih elementih v naslednjih poglavjih), pozorni moramo biti tudi na morebitno spremembo barve izolacije (nevarnost lokalnega pregrevanja).
 • Preverimo nabiranje prahu in ga po potrebi odstranimo.
 • Preverimo tudi vlago v notranjosti ohišja in jo po potrebi osušimo (opozorilo: prekomerno nabiranje vlage ali prahu kaže na neprimerno zatesnitev ohišja).
 • V primeru pojava rjavenja rjo pazljivo odstranimo.

Na podoben način lahko pripravimo tudi popis potrebnih aktivnosti za druge električne naprave, ki so vgrajene v Ex-okolju, tako da upoštevamo splošna navodila, dodatne posebnosti za določeno vrsto protieksplozijske zaščite in konkretna navodila proizvajalcev opreme.

Opozorilo: Vse spremembe moramo evidentirati, vse posege zapisati, za zamenjavo notranjega ožičenja moramo pridobiti še predhodno dovoljenje odgovorne osebe. Zamenjava sijalk ali poškodovanega pokrova je možna takoj zatem, ko to ugotovimo (npr.: pri vizualnem pregledu, ko dobimo sporočilo s strani delavcev v prostoru, kjer je razsvetljava nameščena), predhodno dovoljenje odgovorne osebe ni potrebno. Seveda tudi tukaj velja, da lahko kakršnekoli aktivnosti pri vzdrževanju opravljajo le za to usposobljene strokovne osebe po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (29. člen).

Vzdrževanje sistema I.S.1 je zaradi njegove zasnove obvladljivo delo, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da lahko kakršnekoli posege opravljajo le strokovno usposobljene osebe. V prvem delu članka o vzdrževanju sistema I.S.1 smo spoznali zakonske osnove in sistem, v naslednjem delu pa se bomo posvetili še vzdrževanju elementov, ki so v notranjosti ohišja.

Literatura:

-Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur.list RS št.: 102/00, 91/2002)
-Standard SIST EN 60079-17:1998
-Pflichten und Aufgaben für Betreiber von elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (R. Stahl GmbH, 2000)
-Podatki proizvajalca (Stahl)