Sodelovali smo pri izgradnji logističnega centra LIDL Slovenija

Konec meseca oktobra 2019 je podjetje LIDL Slovenija odprlo nov logistični center. Nova pridobitev se nahaja v industrijski coni Arnovski gozd v bližini Žalca ob izvozu iz avtoceste. S tem je podjetje LIDL pridobilo najmodernejši logistični center za oskrbo svojih trgovin.

Sodelovali smo pri izgradnji logističnega centra LIDL Slovenija

Energetska oskrba logističnega centra

Za potrebe preskrbe logističnega centra z električno energijo sta vgrajena dva transformatorja moči 1,6 MVA in sončna elektrarna moči 1 MVA. Za preprečevanje izpadov napajanja občutljivih sistemov logističnega centra, pa sta vgrajena tudi dva diesel električna agregata, ki skrbita za zanesljivo napajanje objekta tudi ob morebitnih težavah v električnem omrežju. 

Nizkonapetostni sestavi

Za zanesljiv razvod električne energije ne glede na energetski vir sta bila na 0,4 kV napetostnem nivoju izdelana in dobavljena dva NN-sestava tipa xEnergy, eden v transformatorski postaji in eden v samem logističnem centru.

Oba sestava sta dimenzionirana, projektirana in sestavljena skladno z zahtevami projekta in  standarda SIST EN 61439-1, -2, ki opredeljujeta izgradnjo NN-sestavov s certifikatom in kosovnim preizkusom.

Izvedba

V fazi izvedbe smo izvedli izdelavo tovarniške dokumentacije NN-sestavov in kompletno sestavo opreme v delavnici z ustreznim certifikatom za izvedbo tovrstnih sestavov. Kompletna izdelava od dokumentacije do izdelave poteka v Sloveniji. Po izdelavi sestavov je bil v prisotnosti projektanta in naročnika izveden tovarniški preizkus sestavov FAT.

Skladno s terminskim napredovanjem del, smo ob zagotovitvi pogojev na gradbišču sestave prepeljali na lokacijo in transportne enote sestavili. Po končanih montažnih delih in kabliranju, ki jih je opravil partner glavnega izvajalca smo oba NN sestava tudi uspešno priklopili na napetost in izvedli vse funkcionalne teste in preizkus delovanja. Oba sestava namreč delujeta avtomatizirano in sta vodena iz krmilnega stikalnega bloka diesel generatorjev. Na tak način so možni avtomatski preklopi napajanja ob morebitnih izpadih omrežja ali napakah na opremi namenjeni elektroenergetski oskrbi objekta. 

Zanesljivi partner

Kolektor Sisteh je z izvedbo projekta ponovno dokazal, da so zanesljivi sistemi elektroenergetske oskrbe različnih objektov, ki imajo zaradi svoje namembnosti in specifike posebno težo specialnost, ki jo obvlada in dela z urejeno inženirsko strastjo. Rešitev in posledično instalirana oprema bo naročniku zagotavljala zanesljivo in dolgoročno obratovanje objekta, v katerem se dogaja logistično srce ene najpomembnejših trgovskih verig v državi.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: