Rekonstrukcija industrijske transformatorske postaje v Calcitu

Eden od ciljev investicije v industrijsko transformatorsko postajo je povečanje zmogljivosti, robustnosti in zanesljivosti industrijskega odjema električne energije skladno s potrebami naročnika. To je bil tudi predmet rekonstrukcije glavne industrijske transformatorske postaje v podjetju Calcit, ki  skrbi  za  napajanje  tehnoloških  porabnikov  v industrijskem  omrežju,  zaključene v mesecu maju 2021.

Rekonstrukcija industrijske transformatorske postaje v Calcitu

Rekonstrukcija transformatorske postaje je obsegala odklop porabnikov od obstoječega NN stikalnega bloka, starejšega datuma, ki je poleg premajhne zmogljivosti tudi neustrezen za današnje standarde energetske oskrbe. Po odklopu porabnikov je bila potrebna odstranitev le-tega in izdelava, dobava in montaža novega verificiranega NN stikalnega bloka. Novi NN stikalni blok je narejen skladno s standardom SIST EN 61439-1, -2 s preverjeno zasnovo. Vgrajena oprema omogoča spremljanje porabe po posameznih porabnikih in prenos podatkov na nadzorni sistem naročnika. Naročnik bo s takšnim načinom vgradnje opreme lahko celovitejše spremljal porabo električne energije na enoto proizvoda in jo optimiziral ter s tem zmanjševal vplive na okolje svoje proizvodnje.

Po končani montaži so bile izvedene vse potrebne meritve in vnovični zagon proizvodnih kapacitet s povečano zmogljivostjo.

Industrijska transformatorska postaja kot osrednji element električnega omrežja

Pri industrijskemu odjemu električne energije gre za sistem medsebojno odvisnih električnih naprav, ki skrbijo za učinkovit pretok električne energije iz distribucijskega omrežja do končnih porabnikov v industrijskih obratih. Električna oprema, v sistemu napajanja, je precej raznolika, saj imamo v industrijskih procesih različne potrebe po električni energiji.

Govorimo o industrijskih transformatorskih postajah, namenjene zahtevnejšim industrijskim odjemom največjih moči, kjer je industrijski odjem priključen na srednje napetostno (SN) ali visoko napetostno (VN) distribucijsko ali celo prenosno omrežje. Le-te z lokalnim transformiranjem iz višje na nižjo napetost zagotavljajo stabilen vir napajanja tudi pri večjih trenutnih tokovnih obremenitvah. Večji industrijski kompleksi imajo tudi lastna SN industrijska omrežja, ki napajajo industrijske transformatorske postaje.

V manjših industrijskih obratih je odjem električne energije priključen na NN distribucijsko omrežje in takrat imamo opravka samo z NN stikalni sestavi ter izvedbo povezav. V primeru močnejših industrijskih odjemov pa sistem sestavljajo SN dovodi s stikalnimi celicami, transformatorji, NN stikalni sestavi in medsebojnimi povezavami. NN sestavi pa so tisti, katere je potrebno najbolj prilagajati v vsakem industrijskem obratu posebej.

Glavna naloga vseh teh naprav je zanesljiva in robustna oskrba porabnikov ter varovanje električne in posledično tehnološke opreme pred trajnimi poškodbami ali uničenjem.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: