Upravljanje z energijo v Heliosu

V skupini Helios sledijo smernicam povečevanja energetske učinkovitosti in zmanjševanja vplivov na okolje. Z vpeljavo sistema za upravljanje z energijo EMS (Energy Management System) želijo nadgraditi obstoječi sistem avtomatizacije in nadzora proizvodnje ter z integracijo s proizvodnim informacijskim sistemom MES (Manufacturing Execution System) zmanjšati porabo energije v proizvodnem procesu. Tako si bodo poenostavili izpolnjevanje energetske zakonodaje, dvignili prihranke rabe energentov ter s tem izboljšali konkurenčnost podjetja na trgu.

Upravljanje z energijo v Heliosu

Odločili so se za program Energy Manager PRO (EnMPRO) mednarodno priznanega podjetja Siemens, ki omogoča: 

 • povečanje energetske učinkovitosti, preglednost nad celovitim sistemom upravljanja z energijo,
 • izvajanje energetskega monitoringa, kontrolinga in računovodstva,
 • optimalno nabavo energentov, energetske napovedi in okoljsko poročanje (dobavitelji nagrajujejo natančne napovedi).

S povečanjem energetske učinkovitosti zmanjšujemo stroške vzdrževanja in podaljšujemo čas obratovanja. V kolikor pride do povečanja porabe zaradi okvare na inštalacijah, zamašitve filtrov prezračevanja ali napake v delovanju kompresorske postaje, nas bo alarm zahvaljujoč preglednemu upravljanju celovitega sistema na to opozoril v realnem času.

Energetski monitoring omogoča:

 • pregled nad porabo energije,
 • definiranje glavnih porabnikov,
 • optimiziranje standby porabe,
 • pregled nad energetskimi tokovi in
 • pridobivanje informacije o obnašanju porabe.

EMS omogoča detekcijo možnih prihrankov, ugotavljanje skladnosti z energetskimi cilji, izvajanje benchmark primerjav, izvajanje primerjave stroškov napram proizvodnji, CO2 analize in bilance.

Z energetskim računovodstvom spremljamo stroške in porabo, izvajamo transfer stroškovnih nosilcev s podatki v sistem, s ciklično distribucijo poročil preko e-pošte, intraneta idr. pa so uporabniki avtomatsko takoj obveščeni o stanju energetskega sistema.

Program spremlja informacije o maksimalnih energetskih obremenitvah, za dobavitelje pripravimo energetski plan nabave energentov, ki izvaja tarifno simulacijo.

Napovedovanje porabe energentov se izvaja z regresijsko analizo in časovno, izmensko, dnevno bazo ter proizvodnim planom. Program spremlja, ali so prihranki iz ukrepov za zmanjšanje porabe energije doseženi, in nas opozori na odstopanja.

Energy Manager PRO je certificiran za delovanje skladno z zahtevami standarda ISO 50001.

Celovita rešitev pomeni nadzor porabe tudi najmanjših porabnikov, hkrati pa predstavlja sliko »stroškov« in zmožnost načrtovanja prihodnjih korakov.

Primer

Načrtovanje proizvodnje na osnovi porabe stroškov energije predstavlja polno optimizirano izkoriščenost lastnih resursov. Poleg tega pa dobavitelji energije in energentov nagrajujejo točne napovedi porabe, saj tako tudi oni sami optimizirajo svojo nabavo in prodajo. Nadzor in odzivnost sistema v realnem času nam omogočata spremljanje morebitnih okvar na inštalacijah, filtrih, napravah. Vse to tudi zmanjšuje reakcijski čas odprave napak, predvideva prihodnje dogodke in vzpostavlja učinkovit sistem vzdrževanja.

Koraki uvedbe

Skupaj s podjetjem Helios smo najprej analizirali obstoječe stanje ter ga primerjali z želenim. Na osnovi tega smo pripravili načrt oziroma projekt uvedbe sistema povečanja energetske učinkovitosti. Implementacija EMS se je v Heliosu pričela z natančno analizo obstoječe krmilne opreme in senzorjev, ki zajemajo energetske podatke. Programski paket EnMPRO podpira vrsto standardnih industrijskih protokolov, kar je omogočalo priklop in zajem podatkov z nabora raznolike krmilne opreme in direkten zajem podatkov v realnem času.

Lokacija Količevo in Preska

Prva faza v procesu implementacije je obsegala lokacijo Količevo, kjer se je v sistem EMS vključilo meritve z vseh proizvodnih obratov in podpornih objektov. V tem času se je z meritvami in avtomatskim zajemom podatkov opremilo še določen del transformatorskih postrojenj, ki prej ni imel tovrstnih zmožnosti. V drugi izvedbeni fazi pa se je na enak način opremilo in v sistem EMS vključilo še lokacijo Preska.

Sam potek implementacije se je delil na:

 • obravnavo in vključitev vhodnih podatkov,
 • pripravo analiz, poročil,  
 • smiselno segmentacijo po obratih in transformatorskih postajah ter
 • pripravo in parametrizacijo grafičnih vmesnikov in spletnih klientov.

Rezultat

Dosegli smo transparentno preglednost energetskih tokov in stroškov za energijo, izvajanje ukrepov, ki temeljijo na predvidenih KPI, optimizirano nabavo energentov, skladnost z zakonskimi obveznostmi, večjo preglednost ciljanih vrednosti in doseganja ciljev ter večjo ozaveščenost.


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: