O protieksplozijski zaščiti

Osnovni pojmi o protieksplozijski zaščiti

Vnetljivi plini, pare in prah lahko skupaj s kisikom ustvarjajo eksplozivno zmes. Če se takšna zmes vžge, pride do eksplozije, ki lahko povzroči poškodbe ljudi in opreme. Do eksplozije pa pride le v primeru, če so istočasno izpolnjeni naslednji pogoji: vnetljive substance (plin, para, meglica ali prah) v primerni koncentraciji in razporeditvi, kisik (iz zraka), vir vžiga.

Principi protiekspolzijske zaščite upoštevajo sledeč vrstni red ukrepov

  • ukrepi za preprečitev nastanka eksplozivne atmosfere,
  • ukrepi za preprečitev vžiga eksplozivne atmosfere,
  • ukrepi za omejitev učinkov eksplozije na varno raven.

Ločimo

  • primarno protieksplozijsko zaščito: vsi ukrepi za preprečitev nastanka eksplozivne atmosfere,
  • sekundarno protieksplozijsko zaščito: vsi ukrepi za omejitev učinkov eksplozije na neznatno raven.

Razvrstitev con

Nevarna področja razvrstimo v cone glede na sestavo in prisotnost eksplozivne atmosfere. To zahteva izbiro ustrezne opreme in električne instalacije.

Plini, pare in meglice Prah Prisotnost eksplozivne atmosfere
cona 0 kategorija 1G cona 20 kategorija 1G trajna, dolgotrajna
cona 1 kategorija 2G cona 21 kategorija 2G občasna
cona 2 kategorija 3G cona 22 kategorija 3G redka, kratkočasna

G - gas (plin)
D - dust (prah)

Temperaturni razredi

Vžigna temperatura je najnižja temperatura površine na kateri se eksplozivna zmes vžge. Vnetljive pare in pline se lahko razporedi v temperaturne razrede glede na njihovo vžigno temperaturo. Največja površinska temperatura opreme mora biti vedno nižja od vžigne temperature plina ali pare, v kateri se nahaja.

Razpored temperaturnih razredov po IEC

Temperaturni razred IEC/ENNEC 505-10 Najvišja dovoljena površinska temperatura opreme [C°] Vžigna temperatura gorljivih snovi [C°] Temperaturni razred NEC 500-3CEC 18-052
T1 450 > 450 T1
T2     300 > 300 <= 450 T2
280 > 280 <= 300 T2A 
260 > 260 <= 280 T2B
230 > 230 <= 260  T2C
215 > 215 <= 230  T2D 
T3    200 > 200 <= 300  T3
180 > 180 <= 200  T3A
165 > 165 <= 180  T3B
160 > 160 <= 165  T3C
T4  135 > 135 <= 200  T4 
120 > 120 <= 135   T4A 
T5 100 > 100 <= 135   T5 
T6 85 > 85 <= 100   T6

 

Področja uporabe

Eksplozijsko zaščitena električna oprema je razdeljena v dve skupini glede na to, kje se bo uporabljala:

  • skupina I: električna oprema za podzemne rudnike (nimamo v programu)
  • skupina II: električna oprema za ostala nevarna okolja

Električna oprema skupine II je nadalje razdeljena v podskupine II A, II B in II C, glede na eksplozijsko skupino atmosfere, v katero bo vgrajena. Oprema skupine II C je primerna za uporabo v najbolj nevarnih atmosferah.

  T1 T2 T3 T4 T5 T6
I metan          
II A

aceton

etan

etil acetat

amoniak

benzen (čisti)

ocetna kislina

ogljikov monoksid

metan

metanol

propan

toluol

 

etilni alkohol

i-amilacetat

n-butan

n-butilni alkohol

bencin

dieselsko gorivo

letalsko gorivo

kurilno olje

n-hexan

 
 

acetaldehyd

etil eter

   
II B mestni plin          
II C vodik          

 

Kontaktiraj nas

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev